خطوط انتقال آب

خطوط انتقال آب , سپتیک تانک , اسمزمعکوسRO , انعقادولخته سازی , ایمهوف تانک

خطوط انتقال آب تاسیساتی را در بر می گیرند که برای انتقال آب از نقطه ای به نقطه دیگر ساخته می شوند، نظیر کانال های رو باز آبیاری، تونل های انتقال آب و بالاخره شاه لوله های آبرسانی و تامین آب شهرها.
خطوط انتقال آب بسته به نوع آنها دارای سطح مقطع هایی متفاوت هستند.
خطوط انتقال آب به دو گروه تقسیم می شوند:
الف- خطوط انتقال ثقلی با سطح آزاد که در آنها نیروی ثقل زمین تنها نیروی محرکه آب می باشد. اینگونه خطوط انتقال از نظر هیدرولیکی تابع حرکت آزاد آب در کانال های روباز می باشند. خط فشار در اینگونه لوله ها درون لوله و بر سطح جریان منطبق است.
ب- خطوط انتقال زیر فشار که در آنها به جز نیروی ثقل زمین ممکن است از نیروی محرکه ای مانند پمپ نیز در حرکت آب استفاده شده باشد. خط فشار آب در اینگونه لوله ها بالاتر از تاج لوله قرار می گیرد. خطوط انتقال آب را معمولا برای گرفتن انشعاب خانه ها و کارخانه ها مورد استفاده قرار نمی دهند.

`
دانلود کاتالوگ

تهرانسر-خیابان هفتم بلوار اصلی ( قهرمانی )-ساختمان پارسه-واحد 29
تلفن : 46-44569945(21) 98+
فکس : 44596738 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir