کلرزن مایع

تصفیه آب به روش کلر زن مایع, انعقاد ولخته سازی آب , سپتیک تانک , اسمزمعکوسRO , انعقادولخته سازی , ایمهوف تانک

استفاده از کلر به عنوان اولین روش گندزدایی به اثبات رسیده است وتکامل یافته است.این روش جز اولین فناوری های گندزدایی بوده و امروزه کماکان به عنوان رایج ترین روش گند زدایی محسوب میشود.
گندزدایی با کلر شامل یک سری فرایند های خیلی پیچیده ای بوده و تحت تاثیرنوع و گستره ی واکنش های مواد واکنش دهنده یا کلردما،PH،غلظت جامدات معلق و میزان بقای میکروارگانیسم هدف قرار میگیرد.سیستم کلریناسیون یا کلرآمیناسیون به منظور فراهم نمودن تماس کافی به خصوص جهت استفاده مجدد از پساب به فضای زیادی نیاز دارد .

اجزای سیستم

عناصر سیستم کلرزنی شامل تولید یا منبع تولید کلر،اختلاط،تماس دهی،کلرزدایی،وکنترل می شودمنبع تولید باید بتواند به طور پیوسته کلررا به سیستم تغذیه کند.واحداختلاط باعث مخلوط کردن گندزدا با فاضلاب ورودی میشود.واحد تماس دهی زمان تماس کافی برای فاضلاب مخلوط شده با کلر را برای یک دوره ی مشخص فراهم می کندتا اینکه سطح غیرفعالسازی میکروبی مورد نظر حاصل شود.واحدکلرزدایی باعث حذف باقیمانده های کلر از فاضلاب گندزدایی شده می شود تا سمیت آن برای آبزیان که ناشی ازباقیمانده کلر است به حداقل برسد.در واحد کنترل از اطلاعات مربوط به جریان فاضلاب ورودی وباقیمانده کلر به منظورتنظیم پارامترهای واحد کنترل از اطلاعات مربوط به جریان فاضلاب ورودی وباقیمانده کلر به منظورتنظیم پارامترهای واحد تامین یا مولد کلر استفاده می شودتا عملکرد سیستم گندزدا به طور مستمر ادامه پیدا کند.

واحد تامین یا مولدکلر

گازکلروهیپوکلریت سدیم مایع مهمترین ترکیبات کلر هستند که در تصفیه خانه های فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرند.از هیپو کلریت کلسیم جامد به ندرت و آن هم در سیستم های خیلی کوچک استفاده می شود.
گازکلر اغلب به کلر عنصری اشاره دارد.این گاز 2.5 برابر از هوا سنگین تر بوده و رنگ زرد مایل به سبز دارد و بوی خاص وزننده ای دارد که در سطح0.2 قسمت در میلیون حجمی قابل تشخیص است.
هیپوکلریت سدیم که به آن مایع سفید کننده هم می گویند.باعث ازبین رفتن تمام مسائل مربوط به ایمنی و خطرات زیست محیطی ناشی از انتقال،ذخیره سازی و تزریق کلر گازی می شود.برای گندزدایی فاضلاب ،معمولا هیپوکلریت به صورت محلول هایی که حاوی 10تا15 درصدکلر قابل دسترس است مورد استفاده قرار میگیرد.
هیپوکلریت کلسیم خیلی گران قیمت تر از گاز کلریاهیپوکلریت سدیم است،بنابراین استفاده گسترده ای به عنوان گندزدا در صنعت تصفیه ی فاضلاب ندارد وتنها در سیستم های کوچک و شرایط اضطراری به عنوان منبع کلر پشتیبان مورد استفاده قرار میگیرد.این ماده به نام پرکلرین نیز شناخته میشودو معمولا حاوی65تا70 درصد کلرقابل دسترس میباشد.

واحد اختلاط

اختلاط سریع باعث جلوگیری از گسترش گرادیان غلظت کلر می شود که ممکن است وجود گرادیان غلظت باعث تزریق بیش از حد آن در بخشی از فاضلاب و افزایش پتانسیل تشکیل سایر ترکیبات کلرینه شود که کارایی میکرو کشی نداشته یا کارایی آنها کم است و یا ممکن است وجود گرادیان غلظت باعث تزریق کم تر از دوزاژ مورد نیاز در بخش دیگری از فاضلاب شود که منجر به عدم کفایت گندزدایی می شود.به طور کلی تجهیزات اختلاط باید در طی چند ثانیه باعث اختلاط کامل شوند.اختلاط دهنده های مکانیکی به عنوان گزینه اصلی طراحی محسوب میشوند که به یک نیروی خارجی مثل پمپ یا موتور گیربکس جهت راه انداز ی نیازدارند.

واحد تماس

این واحد ممکن است از یک حوضچه ی تماس مجزا یا لوله ی برون ریز تشکیل شده باشد.حوضچه باید طوری طراحی شود که باعث افزایش نوع جریان پیستونی در آنها شود و به منظور جلوگیری ازاتصال کوتاه جریان،نسبت های طول به عرض وطول به عمق حداقل40:1 ترجیح داده شودبه همین منظور در بیشتر حوضچه ها از بافل ها یا ترکیب بندی جریان مارپیچی جهت بهبود کارایی زمان تماس استفاده میشود.

واحد کلرزدایی

طبق قرارداد و استانداردها میزان کلر باقی مانده در پساب باید کمتر از0.05 میلی گرم برلیتر باشد.فرایند کلرزدایی ممکن است از طریق افزودن ترکیبات شیمیایی که باعث احیا باقیمانده کلر به یون های کلرید می شوند انجام گرفته یا این که از واکنش های کربن فعال ،هوادهی،وتلندها یا برکه ها برای این منظور استفاده شود.دی اکسید گوگرد و متا بی سولفید سدیم رایج ترین ترکیبات شیمیایی برایکلرزدایی میباشند.

واحد کنترل

مهمترین هدف واحد کنترل ،تامین کفایت گندزدایی پساب با استفاده ازحداقل دوزاژ ترکیبات شیمیایی جهت کلرزنی و کلرزدایی است.یکی از بهترین راه های کنترل استفاده از دستگاهORP میباشد.لازم به ذکر است که میزان کلر مورد تایید توسط دوزینگ پمپ تزریق میشود.

`
دانلود کاتالوگ

تهرانسر-خیابان هفتم بلوار اصلی ( قهرمانی )-ساختمان پارسه-واحد 29
تلفن : 46-44569945(21) 98+
فکس : 44596738 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir