تبادل یونی

تبادل یونی,  سپتیک تانک , اسمزمعکوسRO , انعقادولخته سازی , ایمهوف تانک

پديده تبادل يوني

فرآيند تبادل يوني، واكنش شيميايي بين يون هاي داخل فاز مايع و يون هاي فاز جامد مي باشد. يون هاي خاصي در داخل مايع ترجيحاً توسط مبدل يوني جامد جذب مي شود و به خاطر اين كه بايد حالت خنثاي الكتريكي برقرار گردد، مبدل جامد يون هايي را به داخل مايع آزاد كرده كه جايگزين يون هاي جذب شده گردد. فرآيند تبادل يوني به طور عمده در نرم سازي آب، حذف مواد معدني، نمك زدايي، حذف نيتروژن به كار مي رود.
1- نرم سازي آب: از آنجا كه حذف تمام سختي براي آب مصارف شهري مطلوب نيست يك قسمت از جريان به صورت كنارگذر مبدل يوني عبور كرده و با آب تبادل يوني شده مخلوط مي شود تا سختي مطلوب حاصل شود. اين فرآيند با عنوان نرم سازي با جريان دوشاخه اي ناميده مي شود. اين فرآيند توسط مبادله يون هاي سديم و منيزيم مي باشد.
2- تبادل يوني براي حذف تمام كاتيون ها و آنيون ها از آب استفاده مي شود. در حذف كل مواد معدني، رزين هاي كاتيوني يون هاي هيدروژن را با كاتيون ها مبادله مي نمايند و رزين هاي آنيوني يون هاي هيدروكسل را با آنيون ها مبادله مي نمايند. بنابراين آب تصفيه شده فقط حاوي يون هاي هيدروژن و هيدروكسل خواهد بود كه در نتيجه آبي خالص مي باشد. صنايعي كه در آنها بويلرهاي با فشار بالا وجود دارند و برخي صنايع ديگر نيازمند آبي فاقد مواد معدني هستند.
3- تبادل يوني ممكن است براي نمك زدايي آب هاي شور مورد استفاده در آب رساني استفاده شود. روش هاي متعدد تبادل يوني وجود دارند كه يكي از آنها حذف مواد معدني با جريان دوشاخه اي مي باشد. از روش هاي معمول ديگري كه در نمك زدايي آب به كار مي رود مي توان به فرآيندهاي غشايي و اسمز معكوس اشاره كرد

`
دانلود کاتالوگ

تهرانسر-خیابان هفتم بلوار اصلی ( قهرمانی )-ساختمان پارسه-واحد 29
تلفن : 46-44569945(21) 98+
فکس : 44596738 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir