تصفیه فاضلاب به روش الکترو شیمیایی

الکتروشیمیایی

اﺳــﺘﻔﺎده از اﻟﮑﺘﺮﯾﺴــﯿﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺼــﻔﯿﻪ آب ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳــﺎل 1889 در اﻧﮕﻠﺴــﺘﺎن ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﺷــﺪ.ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺼــﻔﯿﻪ آب در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮاﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴــﯿﺘﻪ، ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴــﺘﺮدهاي در ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﻧﺪ. اﻣﺎ در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ و ﻓ ﺸﺎرﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و زﯾ ﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ زﯾﺎدي ﺑﻪ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري دوﺳــﺘﺪار ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴــﺖ در زﻣﯿﻨﻪي ﺗﺼــﻔﯿﻪ آب و ﻓﺎﺿــﻼب وارد ﺷــﺪهاﺳــﺖ. ﻓﻨّﺎوري اﻟﮑﺘﺮوﺷـــﯿﻤ ﯿﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در روﯾﮑﺮد ﻓﻨ ّﺎوري ﭘﺎك و ﺑﻪدور از آﻟﻮدﮔﯽ دارد. ﺑ ﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ روش، از روشﻫﺎي رو ﺑﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺳـﺖ.
ﮐﻪ در ﺳـﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ در ﺗﺼـﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿـﻼبﻫﺎي ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﻓﺎﺿـﻼبﻫﺎي ﺣﺎوي آﻻﯾﻨﺪﻫﺎي آﻟﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ا ﺳﺖ.در ﺣﺎل ﺣﺎ ﺿﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ ﺷــﺮاﯾﻂ، ﻓﻦآوريﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺿــﺮوري در ﺗﺼــﻔﯿﻪي ﻓﺎﺿــﻼبﻫﺎي ﺣﺎوي آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨّﺎوري اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ

1. ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮاد ﺑﺎارزش (رﺳﻮب ﻓﻠﺰات ﮔﺮانﺑﻬﺎ)
2. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﻮردﮔﯽ
3. ﺣﺬف آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ (ﯾﻮن ﻓﻠﺰات، ﻣﻮاد آﻟﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ)
4. گندزدایی آب

ﻣﺰاﯾﺎ ﻓﻨّﺎوري اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
الکتروشیمیایی

1. ﺑﻬﺮهﺑﺮداري آﺳﺎن
2. ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ (اﻟﮑﺘﺮون واﮐﻨﺸﮕﺮي ﭘﺎك)
3. ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون (ﺷﺪتﺟﺮﯾﺎن)
4. در ﺷﺮاﯾﻂ وﺧﯿﻢ ازﻧﻈﺮ دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر اﻏﻠﺐ ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
5. ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﯿﭽﯿﺪه
6. ﻣﺪتزﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎه
7. ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻟﺠﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪي
8. اﻣﮑﺎن اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻓﻨّﺎوري اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

1. ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﻢ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﻣﻘﯿﺎس ﺻﻨﻌﺘﯽ
2. واﮐﻨﺶﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺧﻮردﮔﯽ، ﺟﺬب و ﻏﯿﺮه در ﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
3. آﺳﯿﺐ ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮد.
4. ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ درزﻣﯿﻨﻪي ﻓﻨّﺎوري اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

اﻧﻮاع روشﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

ﺗﻮﺳــﻌﻪ، ﻃﺮاﺣﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨّﺎوري اﻟﮑﺘﺮوﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در آب و ﻓﺎﺿــﻼب ﺑﺮ روي روشﻫﺎي رﺳــﻮبدﻫﯽ اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺷﻨﺎورﺳﺎزي و اﻧﻌﻘﺎد اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن و اﺣﯿﺎ و ﻓﺘﻮاﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ (روشﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ) ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ کارشناسان شرکت مهندسین پالود صنعت نیکان آماده مشاوره و ارائه مقاله در زمینه تصفیه فاضلاب صنعتی به روش الکتروشیمیایی میباشند.

`
دانلود کاتالوگ

تهرانسر-خیابان هفتم بلوار اصلی ( قهرمانی )-ساختمان پارسه-واحد 29
تلفن : 46-44569945(21) 98+
فکس : 44596738 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir