شبکه توزیع آب

شبکه توزیع آب

شبکه توزیع آب بخشی از تاسیسات آبرسانی شهری است که وظیفه ی رساندن آب را به مصرف کنندگان به عهده دارد. شبکه توزیع آب در شهر پیرامون 50 تا 90 درصد همه هزینه تاسیسات آبرسانی یک شهر را به خود اختصاص می دهد. چون تغییر دادن لوله های یک شبکه پس از چند سال کار، هزینه سنگینی را لازم می سازد، در محاسبه شبکه لوله کشی جمعیت 25 تا 40 سال آینده شهر را مبنای طرح قرار می دهند.
از نظر سیستم توزیع آب می توان شبکه لوله کشی را به سه گونه طراحی نمود.
الف- شبکه های شاخه ای: این شبکه ها مانند درخت هستند که ساده ترین نوع شبکه ها را تشکیل می دهند. جریان آب در آنها همیشه یک طرفه و از سوی شاخه بزرگتر به شاخه کوچک تر متوجه می باشند. محاسبه این شبکه ها ساده ولی عیب مهم آنها این است که هنگام شکستن قطعه لوله ای همه بخش ها پشت سر آن قطعه بی آب می مانند. به جز آن در انتهای شاخه ها ممکن است آب به علت کمی مصرف مدتی ساکن بماند که در تغییر مزه آن بی تاثیر نیست و نیز در این شبکه ها به علت یکسو بودن همیشگی جریان و کم بودن سرعت در شاخه های فرعی امکان ته نشینی بیشتری است.
ب- شبکه های حلقه ای: اگر انتهای شبکه ها را به هم وصل نمائیم شبکه حلقه ای به دست می آید. در این شبکه ها جریان آب در لوله ها بسته به جای مصرف تغییر جهت می دهند و هر ناحیه از دو یا چند جهت امکان آبرسانی دارد. این شبکه ها عیب های شبکه های شاخه ای را ندارند ولی هزینه ساختمان آنها بیشتر و محاسبه آنها به علت مشخص نبودن جهت جریان در لوله ها مشکل تر می باشد.
ج- شبکه های درهم: چون ساختمان شبکه های حلقه ای خیلی گران تمام می شوند و همیشه و در همه جا با صرفه نیستند از این رو در عمل برای شبکه های لوله کشی شهر ها از ترکیب هر دو گونه شبکه استفاده می شود.

`
دانلود کاتالوگ

تهرانسر-خیابان هفتم بلوار اصلی ( قهرمانی )-ساختمان پارسه-واحد 29
تلفن : 46-44569945(21) 98+
فکس : 44596738 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir