سيستم تصفيه آب به روش فرابنفش - سيستم UV

>سيستم تصفيه آب به روش فرابنفش, انعقاد ولخته سازی آب , سپتیک تانک , اسمزمعکوسRO , انعقادولخته سازی , ایمهوف تانک

اشعه ماورا بنفش ناحیه ای از امواج الکترومغناطیسی است که بین ناحیه امواج نور مرئی واشعه های Xقراردارد.طول امواج اشعه هایUV از100 تا 400 نانو متر متغیر بوده و می تواند تقسیم بندی بیشتری شده و به صورت چهار ناحیه بیان شود.

مکانیسم گندزدایی با uv

غیر فعال سازی با uvیک فرایند فیزیکی یا بیوفیزیکی است طول موج میکروب کشی امواج ماورا بنفش در ناحیه220-230 نانو متر قراردارد.تابش های الکترو مغناطیسی که در این محدوده قرار دارند باعث تغییر پروتیین ها و اسید نوکلئیک سلولی آنها میشود میزان جذب اشعه توسط DNA به طول موج بستگی داشته و حداکثر جذب در طول موج حدود260 تا 265 نانو متر اتفاق می افتد.آسیب های اسید های نوکلئیک از تاکثیر میکرو ارگانیسم جلوگیری کرده و میکرو ارگانیسمی که نتواند تکثیر پیدا کند،نمی تواند باعث عفونت میزبان خود شود با این حال ،این آسیب نمی تواند مانع انجام فعالیت های متابولیسمی و سایر عملکردهای سلولی توسط میکروارگانیسم ها شود.برخی از میکرو ارگانیسم ها می توانند آسیب ناشی از اشعه UV ا تا حدودی ترمیم کرده ودر برخی موارد مجددا خاصیت عفونت زایی را پیدا کنند.

فرآیند گندزدایی UV

به طور کلی در فناوری گند زدایی باUV،فاضلاب از میان یک راکتور یا محفظه محصور عبور می کند که دارای ردیفی از لامپ های UVبوده و به این ترتیب تابش UVناشی از لامپ ها باعث غیرفعالسازی میکروارگانیسم ها ی موجود در فاضلاب میشود.یک سیستم نمونه وار UVاز یک منبع تامین نیرو،یک سیستم الکتریکی،راکتورها،لامپ ها،غلاف های کوارتزی، یک سیستم مکانیکی برای نگهداری لامپ ها و یک سیستم کنترلی تشکیل شده است.

انواع سیستم های UV

دونوع عمده از سیستم های UVوجود دارد.درنوع اول،لامپ با فاضلاب تماس مستقیم نداشته بلکه در قسمت فوقانی آب یا مجرای انتقال آب به صورت معلق قرار میگیرد. دستگاه پرتو تابی که در آزمایشات مقیاس آزمایشگاهی استفاده میشود نوعی از این سیستم است ولی از سیستم های غیر تماسی به ندرت استفاده می شود.در نوع دوم از سیستم های UV،لامپ های UV درداخل فاضلابی که تصفیه می شود به صورت مستغرق قرارگرفته است.لامپ های مستغرق در داخل غلاف یا پوشش های کوارتزی قرار گرفته اند تا از تماس مستقیم با فاضلاب جلوگیری شده و اثرات خنک کنندگی فاضلاب برروی لامپ ها به حداقل کاهش یابد.آب از طریق یک لوله که عمودبر جهت لامپ است وارد راکتور شده و به موازات جهت جریان در طول تانک تغییر جهت داده ودر نهایت به وسیله لوله خروجی از آن خارج میشود.فاصله بین مرکز یک لامپ تا مرکز لامپ دیگر بین 3 تا 5 اینچ است.

انواع لامپ های UV

لامپ هی UV ولامپ های فلورسنت ازلحاظ طراحی شبیه هم هستند و هر دو حاوی بخارات جیوه هستند.اشعهUV در نتیجه عبور جریان الکتریکی از بخار جیوه بین دو الکترود لامپ،تولید میشود.لامپ های فلورسنت دارای شیشه های نرمی هستند که سطح داخلی آنها از فسفر پوشیده شده که باعث تبدیل اشعه UV به نوور مرئی میشود.برعکس لامپ های میکروب کش از مواد شیشه ای عبوردهنده ی UV(کوارتز)تشکیل شده اند که سه دسته اند.لامپ های فشار پایین وبرون داد پایین(LPLO)،لامپ های فشار پایین و برون داد بالا(LPHO)،لامپ های فشار متوسط(MP)

فواید و مزایای استفاده از UV

  • نیاز به حداقل فضا جهت نصب و راه‌انداز دستگاه
  • هزینه نگهداری بسیار پایین
  • پایین بودن مصرف برق دستگاه
  • از بین بردن عوامل بیماریزایی که نسبت به کلر مقاوم هستند
`
دانلود کاتالوگ

تهرانسر-خیابان هفتم بلوار اصلی ( قهرمانی )-ساختمان پارسه-واحد 29
تلفن : 46-44569945(21) 98+
فکس : 44596738 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir