تصفیه فاضلاب لبنیاتی

روشهای تصفیه فاضلاب لبنیاتی
فاضلاب بیمارستانی

روشهای تصفیه پساب صنایع لبنی بطور کلی مشتمل بر دو بخش تصفیه فیزیکی و تصفیه بیولوژیکی می باشند. این روشها با توجه به کیفیت پساب خروجی این صنایع از نقطه نظر میزان آلودگی، انتخاب شده و بکار می روند. در تصفیه فیزیکی یا مکانیکی، صرفاً با استفاده از عوامل فیزیکی، مراحلی نظیر آشعالگیری، دانه گیری، ته نشینی و فیلتراسیون صورت می گیرد و طی آن زائدات جامد درشت و معلق از پساب جدا می گردد.
در تصفیه بیولوژیکی، از طریق فعالیت های بیولوژیکی، میکروارگانیزمهای بیماریزا از پساب جدا می شود که طی آن مواد آلی قابل تجزیه توسط میکروارگانیزمها، به مواد معدنی پایدار تبدیل شده و همراه با سلول ها، به صورت لخته های بیولوژیکی، ته نشین شده و حذف می گردد.
انواع سیستم هایی که جهت تصفیه بیولوژیکی، متداول می باشند عبارتند از:
• صافی چکنده
• برکه های تثبیت (لاگون ها)
• لجن فعال
• تصفیه بی هوازی- هوازی

سیستم تصفیه با صافیهای چکنده

در این سیستم، پس از تصفیه مقدماتی (فیزیکی)، فاضلاب توسط پخش کننده های دوار، بر روی صافی پخش می گردد این صافی که معمولاً دایره ای شکل می باشد، از یک بستر خرده سنگی یا پلاستیکی که بر روی یک کف شنی قرار گرفته و مجهز به سیستم زهکشی تحتانی به منظور تخلیه سریع مایع و نفوذ هوا می باشد، تشکیل شده است. بر اثر عبور جریان از بستر صافی، یک لایه لجن بر روی سطح سنگها یا مواد پلاستیکی تشکیل می گردد که پر از باکتری و موجودات زنده میکروسکوپی است. مواد آلی موجود در فاضلاب، توسط این باکتریها و سایر میکروارگانیزمها، به آب و دی اسید کربن و همچنین میکروارگانیزمهای جدید تبدیل می شود.

سیستم تصفیه با برکه های تثبیت (لاگونها)

برکه های تثبیت، به طور کلی استخرهای خاکی بزرگ و کم عمقی هستند که بوسیله عوامل طبیعی(نور خورشید) و استفاده از جلبک ها و باکتریها، فاضلاب را تصفیه می کنند. از آنجایی که عمر تصفیه در این سیستم، متکی بر عوامل طبیعی نظیر هوادهی طبیعی بوسیله باد است، لذا به انرژی کمتری نیاز داشته و مقدار لجن تولیدی، بسیار کم است. برکه های تثبیت فاضلاب که به نام "استخرهای اکسیداسیون" نامیده می شوند، براساس نوع میکروارگانیزمهای غالب در فعل و انفعالات بیولوژیکی، تداوم شدت جریان، درجه عملیات پیش تصفیه و چگونگی ارتباط واحدهای مشابه، نوع جریان ورودی و شرایط جریان خروجی، به صورت زیر تقسیم بندی می شوند:
- برکه های دوزیستی(هوازی- بی هوازی)یا اختیاری(Facultative Lagoons)
- برکه های هوادهی (Aerated Lagoon)
- برکه های هوازی(Aerobic Lagoon)
- برکه های بی هوازی(Anaerobic Lagoons)

برکه های دوزیستی(لاگونهای اختیاری):

متداولترین برکه ها، برکه های اختیاری هستند که در آنها در بخش فوقانی و میانی، باکتریهای هوازی، فعال می باشند و اکسیژن مورد نیاز خود را از سطح مایع و نیز از طریق عمل فتوسنتز جلبکها توسط نور خورشید، دریافت می کنند. در بخش تحتانی برکه ها (منطقه لجن) نیز باکتریهای بی هوازی عمل می نمایند. به تجربه ثابت شده که در این لاگونها هر چه عمق، کمتر باشد، راندمان حذف BOD بیشتر خواهد بود.
از آنجایی که جذب اشعه خورشید بوسیله جلبکها انجام می شود و عمق نفوذ موثر نور خورشید کمتر از یک متر می باشد، بنابراین تولید اکسیژن محلول در استخر، نشانگر ماکزیمم اکسیژن حل شده در سطح لاگون و مقدار ناچیزی در عمق آن است. عمق مایع در این لاگونها 5/2-2/1 متر و زمان ماند، بین 180-25 روز متغیر است.
درجه حرارت نیز، اثر بسیار شدیدی در کاهش بار آلودگی خواهد داشت. برای تصفیه بیولوژیکی با سیستم لاگونهای هوادهی، مانند سایر روشهای تصفیه، از حوضهای ته نشینی استفاده می شود و میزان اکسیژن لازم جهت حذف هر کیلو گرم BOD حدود 6/1 کیلو گرم خواهد بود.

برکه های بی هوازی:

در برکه های بی هوازی، عمق مناسب حدود 5-5/2 متر بوده و زمان ماند در آنها 50-5 روز می باشد. فعل و انفعالات عمده ای که در این برکه ها صورت می گیرد، تشکیل اسیدهای آلی و تخمیر متانی است. این برکه ها، معمولاً برای تصفیه فاضلاب های صنعتی و کشاورزی قوی از نقطه نظر مواد آلوده کننده، استفاده می شوند و در شرایطی نیز به عنوان پیش تصفیه فاضلاب های صنعتی جهت اختلاط با فاضلاب شهری، بکار می روند. میزان حذف BOD در این لاگونها 60-40 درصد است.

سیستم تصفیه به روش بی هوازی- هوازی

این سیستم، ترکیب و تلفیقی از کلیه روشهای ذکر شده است که امروزه برای تصفیه فاضلابهایی با بار آلودگی بالا، از جمله صنایع لبنی بکار می رود. در این روش فاضلاب پس از انجام عملیات تصفیه مقدماتی، وارد تانک های هوازی شده و به کمک میکروارگانیزمهای بی هوازی، بدون نیاز به هیچگونه تجهیزات جانبی 70-60 درصد بار آلودگی خود را از دست می دهد. محصول جانبی این عمل، لجن تولید شده از فعالیت میکروارگانیزمهای بی هوازی و گاز متان می باشد. در این روش نیازی به تعبیه واحد متعادل سازی و هضم لجن نبوده و این فرآیند در تانک بی هوازی، بدلیل زمان بالای ماند فاضلاب در آن، صورت می گیرد.
در مرحله بعد، فاضلاب حاصل که دارای بارآلودگی کمتری است، به روش هوازی کاملاً تصفیه شده و در حد استاندارد قابل قبول در می آید.
شرکت پالود صنعت نیکان مفتخر است اعلام کند با بهره گیری از مهندسین مجرب و دانش روز قادر به طراحی ، ساخت و اجرای پکیج های پیش ساخته جهت تصفیه پساب صنایع لبنی می باشد ، محیط زیست پاک و عاری از هر گونه آلودگی

`
دانلود کاتالوگ

دفتر مرکزی: کیلومتر 9 جاده مخصوص ( تهران - کرج ) - بلوار اصلی تهرانسر - نبش خیابان ششم - ساختمان ایرانیان - واحد 8
تلفن : 20 - 44566419 (21) 98+
فکس : 44513120 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir